مصاحبت مسیحیان فارسی زبان

در سومین یکشنبه ماه، کلیسا میزبان ماهانه مصاحبت مسیحیان فارسی زبانان است. این زمان، فرصت شاد و پر

)برکتی برای معاشرت در کنار یکدیگر به ما می دهد. زمانی که از آموزش، نیایش، و مشارکت در سفره خداوند

عشای ربانی) به زبان فارسی، در کنار یکدیگر استفاده می بریم. بعد از مراسم، با هم غذا خورده و اغلب شب را با

)رقص به پایان می بریم. مقدم همه فارسی زبانان، از جمله فارسی زبانان حوزه خدماتی اسقفی جنوب لندن

!سوثوارک) به این مصاحبت  گرامی می باشد. همگان می توانند دوستان خود را دعوت نمایند

از جمله خدمات فرهنگی دیگری که در این کلیسا انجام می شود، می توان به جشن نوروز ،پخش فیلم فارسی،  شب

شعر و شب های موسیقی اشاره کرد. برای اطلاعات بیشتر، در مورد برنامه های آینده، به اعضای مصاحبت فارسی

 . زبان رجوع فرمایید