فعالیتهای اجتماعی در طول هفته

در روزهای سه‌شنبه، کلیسا ناهار رایگان برای افراد محلی وکسانی که دوست دارند، درمشارکت با یکدیگر، غذا

بخورند، فراهم می‌کند. بطور معمول، دو گزینه برای غذای روز وجود دارد که یکی گوشتی و دیگری متناسب برای

گیاه خواران است. نهار روزهای سه شنبه کلیسا، اغلب متشکل از خوراک‌های ملل مختلف از جمله ایران است.

اعضای فارسی زبان کلیسا، اغلب در این وعده غذایی به دیگر دوستان می‌پیوندند وفرصت خوبی برای مصاحبت با

.دیگران را می یابند

سه شنبه ها فرصت زمان خوبی را فراهم می کنند که افراد در مشکلات به یکدیگر کمک کنند و درکلاسهای تعلیمی و

۱۲:۳۰فعالیت‌های آموزشی صنایع دستی شرکت نمایند. اگر می خواهید در برنامه های سه شنبه سهیم باشید، لطفا ساعت

!ظهر به کلیسا بیایید تا فرصت ها ی آموزشی را از دست ندهید

در هنگام ورود، می توانید پشت هر یک از میزهای تدارک داده شده بنشینید و یکی از اعضای تیم، غذای شما را می

.آورد

 

فوتبال، والیبال و باغبانی

اعضای کلیسا، بیشترمواقع برای بازی فوتبال در مرکز ورزشی کریستال پالاس، والیبال در پارک وستو، یا کار در

باغ اشتراکی دالویچ جمع می‌شوند. اگر مایل به شرکت در این فعالیتهای اجتماعی هستید، لطفا با علی آقا صحبت کنید

.تا شما را مطلع سازد